Medycyna Pracy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą

 

Zakłady opieki zdrowotnej działające w dziedzinie medycyny pracy kierują najczęściej swoją ofertę do firm, tj. przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Tymczasem aktualnie obowiązujące przepisy przewidują objęcie świadczeniami medycyny pracy także przedsiębiorców indywidualnych

Ustawa o służbie medycyny pracy rozróżnia podmioty objęte nią obligatoryjnie oraz podmioty niezatrudniające pracowników, które mogą zostać objęte profilaktyczną
opieką zdrowotną na swój wniosek. Zalicza się do nich:


- osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i osoby z nimi współpracujące,
- osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
- rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz członków spółdzielni produkcji rolnej,


W myśl obowiązujących przepisów to osoba prowadząca działalność gospodarczą deklaruje na specjalnym wniosku znane sobie narażenia zawodowe, które występowały lub aktualnie wystę-pują w miejscu pracy osoby wnioskującej. Przepisy nie narzucają więc zakresu, w jakim opieka będzie sprawowana (co czynią w odniesieniu do pracowników).


Badanie lekarskie mające na celu wydanie orzeczenia o możliwości wykonywania określonej pracy przeprowadza się na podstawie oceny narażeń zawodowych przy odpowiednim zastoso-waniu wskazówek metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowni-ków określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-dzianych w Kodeksie pracy (DzU z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Oznacza to, że kryteria oceny narażeń zawodowych, stosowane wobec osób prowadzących działalność gospodarczą, są takie same jak te, które na podstawie Kodeksu pracy określają przepisy wydane dla pracowników.

Zgodnie z regulacjami prawnymi, po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz każdorazowo wydaje orzeczenie. Określając zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, lekarz podstawowej jed-nostki służby medycyny pracy zaleca osobie składającej wniosek wykonywanie badań umożli-wiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż koszt opieki zdrowotnej sprawowanej w tym trybie stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl przepisów podatkowych, czyli możliwy jest do odliczenia od przy-chodu podlegającego opodatkowaniu.

 

powrót do listy zadaj pytanie