Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy

 

Kto może uczestniczyć w wizytacji?


W celu realizacji powyższych zadań przedstawiciele służby medycyny pracy mogą wizytować zakłady pracy. Oprócz reprezentującego pracodawcę pracownika służby bhp, którego obecność jest pożądana ze względu na realizowane przez niego zadania, warto zaangażować do takiego przeglądu osoby kierujące pracownikami zarządzające poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i organizujące pracę na podległych im stanowiskach. Takie postępowanie umożliwi lekarzowi medycyny pracy dokładne poznanie całego zakładu pracy oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych dla niego informacji.
Przepisy nie określają, kto powinien uczestniczyć w wizytacji lekarza w zakładzie pracy, w którym realizuje zadania służby medycyny pracy. W zależności od profilu działalności zakładu pracy, oprócz pracownika służby bhp będącego przedstawicielem pracodawcy, wskazanym byłoby, aby w wizytacji uczestniczyły osoby kierujące pracownikami, reprezentujące poszczególne komórki organizacyjne.

 

W czym może pomóc?


Medycyna Pracy to nie tylko badania okresowe, daje także możliwość wsparcia w zakresie ochrony pracowników poprzez wizytację lekarza w Twojej firmie.
Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) – służba medycyny pracy realizuje zadania mające na celu ochronę zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących. Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy (m.in. lekarze, pielęgniarki, psycholodzy), przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.
Wśród zadań służby medycyny pracy ustawa mówi o realizowaniu zadań z zakresu ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie między innymi poprzez:
1. współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
2. współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem
3. udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.

 
Jak ją zorganizować?


Skontaktuj się z placówką, z którą Twoje przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę dot. Medycyny pracy bezpośrednio z Poradnią Medycyny Pracy Lecznic Citomed w Toruniu. Kontakt: 56 658 44 00, medycyna@citomed.pl

powrót do listy zadaj pytanie