Umowa z Poradnią Medycyny Pracy

 

 

W celu zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami pracodawca jest obowiązany zawrzeć pisemną umowę z placówką medycyny pracy, która będzie wykonywała zadania służby medycyny pracy na rzecz tego pracodawcy.

Ustawa o służbie medycyny pracy stanowi, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Natomiast obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na pracodawcach. Ustawodawca objął tym zakresem wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
Obowiązek podpisania umowy powstaje z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika. Przepisy zawarte w ustawie doprecyzowane zostały przez rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
§ 3 tego rozporządzenia stwierdza, że lekarz medycyny pracy orzeka o zdolności pracowników do pracy bądź jej braku, nie tylko na podstawie wyników przeprowadzonych badań, lecz również oceny zagrożeń dla zdrowia i życia zatrudnionych, występujących na ich stanowiskach pracy.
Dlatego też niezbędne na skierowaniu jest umieszczenie nazwy stanowiska lub stanowisk pracy, informacja o występujących w pracy czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych oraz aktualne wyniki wykonanych na tych stanowiskach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
Ustawodawca słusznie wyszedł z założenia, że rzetelnej oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy, może dokonać jedynie lekarz, który zna warunki panujące w danym zakładzie, a logicznie rzecz biorąc, takową wiedzę posiada jedynie lekarz z placówki, z którą pracodawca ma podpisaną umowę o współpracy.

 

Część pracodawców praktykuje zwrot kosztów badań profilaktycznych pracownikom na podstawie przedłożonego przez pracownika rachunku. Taka praktyka choć niewątpliwie wygodniejsza dla pracodawcy jest jednak niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

powrót do listy zadaj pytanie