Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Czy pracodawca ma prawo znać szczegóły orzeczenia oraz badania?

 

Badanie pracownika polega przede wszystkim, na przeprowadzeniu badania podmiotowego czyli wywiadu, badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych celem oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy na stanowisku wskazanym na skierowaniu. Lekarz zobowiązany jest zapytać o stopień niepełnosprawności, co pracownik potwierdza podpisem, że zrozumiał pytania i odpowiedział zgodnie z prawdą.

Lekarz nie może udzielić informacji pracodawcy (zarówno dotyczących stopnia niepełnosprawności, jak i innych kwestii ujętych w badaniu) bo wywiad lekarski jest objęty tajemnicą lekarską jako część badania. Informacja o stopniu niepełnosprawności  jest istotna dla lekarza, natomiast decyduje stan zdrowia, oceniony na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Czy każdy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności musi przejść badania profilaktyczne przed rozpoczęciem pracy?

Jeżeli pracownik uzyskał orzeczenie o zdolności do pracy, to znaczy, że w opinii lekarza orzecznika medycyny pracy jego stan zdrowia pozwala na wykonanie pracy na stanowisku wskazanym w skierowaniu. Sam fakt orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie powoduje konieczności skierowania pracownika na badania profilaktyczne. To że pracownik przeszedł procedurę orzeczniczą w zakresie oceny stopnia niepełnosprawności nie oznacza, że zmienił się jego stan zdrowia i wymaga jakichś działań ze strony pracodawcy w zakresie kierowania na badania do lekarza medycyny pracy.Czas pracy osoby niepełnosprawnej - ile godzin może pracować osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności? Godziny pracy niepełnosprawnych 2018 przepisy:

 

Podstawowym aktem prawnym, który dotyczy osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 . ustawy, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Powyższych zakazów (tj. dotyczących skróconych norm czasu pracy oraz zakazu pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych), nie stosuje się:                                                                                                         1)  do osób zatrudnionych przy pilnowaniu (tj. wykonujących czynności bezpośrednio związane z pilnowaniem lub monitorowaniem mienia)                                                                                                                      2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16).Nadgodziny osób niepełnosprawnych

Według Państwowej Inspekcji Pracy pracownik zainteresowany niestosowaniem wobec niego skróconej normy czasu pracy powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o skierowanie go na badania w celu uzyskania tego zaświadczenia. Pracodawca nie może odmówić wydania skierowania, Według artykułu 16 ust. 2 ustawy pracodawca ponosi również koszt takiego badania. Na tym skierowaniu pracodawca określa stanowisko oraz czynniki narażenia, które są istotne dla wyrażenia lub nie zgody na niestosowaniem skróconej normy  czasu pracy. Skierowanie to stanowi również podstawę do rozliczenia wykonanej usługi.

 

Pracownik musi również pisemnie wyrazić zgodę na niestosowanie wobec niego skróconej normy czasu pracy (może, ale nie musi być to umieszczone na zaświadczeniu lekarskim). Nie ma określonego wzoru takiego zaświadczenia, wydaje się istotne aby zawierało podstawę prawną, t.j.art. 16 ust. 1 pkt 2  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz treść określającą zakres niestosowania zapisów art. 15 ww. ustawy. Najlepszym rozwiązaniem jest  kierowanie pracowników na badanie w celu uzyskania zgody przez lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy na osobnym skierowaniu. Powinno to rozwiać wątpliwości w trakcie badań okresowych oraz w razie dodatkowych badań celem tylko uzyskania  zgody na pracę w godzinach nadliczbowych i w nocy.   

 

 

 Więcej informacji w Poradni Medycyny Pracy Lecznic Citomed

www.citomed.pl

 

powrót do listy zadaj pytanie